Bannière

Statuten

 

HOOFDSTUK I:
BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOELSTELLINGEN

Art.1.De vereniging wordt opgericht onder de benaming “ Het Belgisch Mérens Stamboek v.z.w.-  “ Le Stud-book belge du Mérens ASBL”, afgekort “BMS-SBM“ . Zij wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art.2. De zetel van de vereniging is gevestigd: Heirbaan, 48 te 1740 Ternat, behorende tot het gerechtelijke arrondissement Brussel. Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan de zetel naar een andere plaats in België gebracht worden.

Art.3. De vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van “Le Cheval de la race Pyrénéenne Ariègeoise”, genoemd de Mérens en om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met:

  • de genetische verbetering van de fokkerij van de Mérens door:
  • het aanleggen en bijhouden van een stamboek, zoals nader omschreven in het “Reglement Stamboek van het Franse Mérenspaard”;
  • Het afleveren van oorsprongscertificaten, het uitvaardigen van paspoorten;
  • Het verzamelen en interpreteren van gegevens over de identiteit, de productiviteit, de prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren en hun bloedverwanten.
  • de aanmoediging en de verbetering van de fokkerij en het gebruik van de Mérens
  • bijzondere taken worden gedefinieerd in het reglement van inwendige orde.

 
Art.4 De vereniging kan hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom, ieder onroerend goed bezitten dat voor het verwezenlijken van haar doelstellingen nodig is. Zij kan personeel aanwerven.

 

HOOFDSTUK II: LEDEN

Art.5. De vereniging erkent effectieve en toegetreden leden. Het aantal effectieve leden mag niet lager zijn dan drie. Iedereen van ten minste 18 jaar kan lid worden van deze vzw.

            5.1. Effectief lid.
Een effectief lid is een lid dat:
- zijn lidmaatschapsbijdrage heeft betaald voor 31 januari, waardoor hij te kennen geeft dat hij de statuten, het reglement van inwendige orde en het foktechnisch reglement heeft aanvaard.
- Hij is in het bezit van minstens één paard dat in het Stamboek van het ras Mérens is ingeschreven.
- Elk lid dat aan deze voorwaarden voldoet en schriftelijk zijn kandidatuur stelt, gericht aan de Raad van Bestuur, kan als effectief lid door de Raad van Bestuur aanvaard worden. Een effectief lid heeft stemrecht tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging.
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering een bijzonder bekwaam persoon van binnen of buiten de vereniging als bestuurder coöpteren.
De aldus gecoöpteerde bestuurder bekomt de hoedanigheid van effectief lid.

De oprichters zijn de eerste effectieve leden.
Effectieve leden moeten twee jaar effectief lid zijn om in de Raad van Bestuur opgenomen te kunnen worden.

           5.2. Toegetreden lid.
Een toegetreden lid is een lid dat zijn of haar lidmaatschapsbijdrage heeft betaald. Hij of zij geniet van de activiteiten van de vzw. maar heeft geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

 

Art.6. Door hun aansluiting verbinden de leden zich er toe zich te schikken naar de statuten, de reglementen en de beslissingen van de organen van de vereniging.

Tussen de leden mag er niet gediscrimineerd worden.

Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de effectieve leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de effectieve leden of, in geval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de Raad van Bestuur worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.
Alle effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de effectieve leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan de Raad van Bestuur met wie zij een datum en uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

Art.7. Het lidmaatschap eindigt:
§1. door de dood van het lid;
§2. door opzegging door het lid. De ontslagname van een effectief lid moet per aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur worden gesignaleerd.
Elk lid wordt verondersteld uittredend te zijn als hij of zij nalaat of weigert zijn jaarlijks lidgeld te betalen binnen de tijd voorzien bij het reglement van inwendige orde.

Art.8. De leden kunnen van de activiteiten van de vereniging geschorst worden
De uitsluiting van het lid heeft plaats:
a. ingeval van misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of de bijzondere reglementen;
b. ingeval van een veroordeling voor een inbreuk op de wettelijke bepalingen betreffende de verbetering van het paardenras;
c. indien zijn houding van die aard is dat zij schade kan berokkenen aan de belangen van de vereniging.

In deze gevallen kan de Raad van Bestuur beslissen een werkend of toegetreden lid te diskwalificeren of een toegetreden lid uit te sluiten.
De uitsluiting van de effectieve leden wordt door de Algemene Vergadering uitgesproken met een meerderheid van ten minste twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De hoedanigheid van effectief lid mag, in afwachting van de beslissing van de eerstvolgende Algemene Vergadering, door de Raad van Bestuur worden geschorst.

Art.9. De leden, uittredende of uitgesloten leden en de rechthebbenden van de overleden leden kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijke bezit van de vereniging en kunnen evenmin teruggave eisen van de door hen betaalde bijdragen.

HOOFDSTUK III: DE ALGEMENE VERGADERING

Art.10. De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de effectieve leden.
Elk effectief lid beschikt over één stem; hij of zij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits hij over een geschreven volmacht beschikt.
Elk effectief lid kan slechts één enkel ander effectief lid geldig vertegenwoordigen.
Deze Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.

Art.11. Zijn verplichtend voorbehouden aan de bevoegdheid van de Algemene Vergadering:
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en afzetting van bestuurders;
- de benoeming en afzetting van 2 controleurs van de rekeningen, aangeduid onder de leden van de AV die geen bestuurder zijn
- het verlenen van kwijting aan de 2 controleurs van de rekeningen en aan de bestuurders
- het bepalen van de bezoldiging van de commissarissen indien een bezoldiging wordt toegekend.
- de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
- de goedkeuring van het reglement van inwendige orde
- de uitsluiting van effectieve leden
- de ontbinding van de vereniging;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
- alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.

Art.12. De bijeenkomst van de Algemene Vergadering heeft elk jaar vóór 30 april plaats op een datum en plaats door de Raad van Bestuur vast te stellen.
Op deze vergadering:
- brengt de voorzitter verslag uit over de activiteiten van de vereniging gedurende het afgelopen jaar. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden – door het bestuur aan te wijzen – als voorzitter op.
- De controleurs der rekeningen brengen rapport uit over het beheer van de rekeningen van het afgelopen jaar.
- De schatbewaarder brengt verslag uit over de financiële toestand, dat moet goedgekeurd worden.
- Moet de begroting goedgekeurd worden.

Art.13. De uitnodigingen tot de Algemene Vergadering worden per brief, per aangetekende brief of via het tijdschrift overgemaakt. De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter of twee bestuurders. Zij vermelden de dagorde, de plaats, de datum en het uur van de vergadering.
Zij worden verstuurd aan de effectieve leden ten minste 8 dagen vóór de datum van de vergadering,
Art.14 De Raad van Bestuur bepaalt de dagorde. Voorstellen voor de dagorde ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden moeten op de dagorde worden geplaatst.

Art.15 De Algemene Vergadering mag slechts over de zaken beraadslagen die op de dagorde staan.

Art.16. Op aanvraag per aangetekende brief van ten minste de helft van de bestuurders aan de Raad van Bestuur gericht of van één vijfde van de effectieve leden aan de voorzitter gericht, moet deze een bijzondere Algemene Vergadering samenroepen.
Deze bijzondere Algemene Vergadering moet binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag plaatsvinden.

 

Art.17. Behoudens in bijzondere gevallen door de wet of statuten bepaald, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Art.18. In de gevallen waarin de wet of de statuten de aanwezigheid van ten minste twee derden van de effectieve leden vereist, kan in geval op de eerste vergadering dit aantal niet bereikt wordt, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten of wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art.19. Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op een geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk worden vermeld in de uitnodiging en wanneer ten minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig zijn of op een geldige manier vertegenwoordigd zijn.

Art.20. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met twee derde meerderheid van stemmen. Wanneer de wijziging betrekking heeft op de opdracht van de vereniging, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige effectieve leden.

Art.21. De Algemene Vergadering benoemt elk jaar onder haar effectieve leden en buiten de leden van de Raad van Bestuur twee controleurs belast met het nazicht van de rekeningen. Het mandaat van controleur der rekeningen is onbezoldigd.

 

HOOFDSTUK IV : DE RAAD VAN BESTUUR

Art.22 §1. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minimum 3 leden. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan ten hoogste twee personen, die geen lid zijn van de vereniging, voorstellen als kandidaat bestuurders, wegens hun bijzondere bekwaamheid. De Algemene Vergadering moet beslissen over de benoeming van deze kandidaat-bestuurders.
              §2 De Raad van Bestuur wordt verkozen uit en door de Algemene Ledenvergadering.
              §3 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst, zulks met dien verstande dat een besluit tot ontslag niet kan worden genomen dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich in de vergadering te verantwoorden.  Hiervoor is een gewone meerderheid vereist van de effectieve leden.Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
               §4. Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens door ontslagname, zulks dient schriftelijk te geschieden  gericht aan de secretaris met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

Art.23. De Raad van Bestuur wordt om de vier jaar voor de helft hernieuwd.
De volgorde van vertrek van de gekozen bestuurders zal voor de eerste maal gebeuren bij lottrekking, de voorzitter uitgezonderd en daarna volgens een door het bestuur op te maken rangorde van aftreding waaronder de ondervoorzitter . De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt in de rangorde de plaats van zijn voorganger in.De uitslag van de verkiezing moet telkens medegedeeld worden aan de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd worden in het staatsblad.

Art.24. De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders bij absolute meerderheid en bij geheime stemming een Voorzitter en een Ondervoorzitter.

Art.25 De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden inzake de werking van de vereniging met uitzondering van deze die aan de Algemene Vergadering en de voorzitter zijn voorbehouden.  De voorzitter is bevoegd voor publicaties.
De Raad van Bestuur handelt als college. D.w.z. dat de helft van de bestuurders aanwezig moet zijn en daarvan een gewone meerderheid akkoord moet gaan.

Art.26 De Raad van Bestuur verenigt zich telkenmale de voorzitter het nodig acht. Op schriftelijk verzoek van ten minste twee leden van de Raad moet de voorzitter de Raad binnen de 2 weken samenroepen.

Art.27 De Raad van Bestuur benoemt onder de bestuurders de afgevaardigden bij de andere verenigingen.
Deze afgevaardigden en hun plaatsvervanger worden bij gewone meerderheid van stemmen gekozen. Het mandaat van afgevaardigde eindigt tezelfdertijd als dat van bestuurder.

Art.28. Van alle wijzigingen in het bestuur moeten de akten neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel en binnen de dertig dagen na de neerlegging bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.

Art.29. Op voorstel van de Raad van Bestuur keurt de Algemene Vergadering een reglement van inwendige orde goed, waarin alles kan geregeld worden wat niet in de statuten dient te worden voorzien.

Art.30. Op voorstel van de Raad van Bestuur kan een bestuurder gewraakt worden als zijn gedrag de belangen van de vereniging schade berokkend.

 

HOOFDSTUK V: ALGEMENE BEPALINGEN

Art.31. Een ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van de de voor fokkerij bevoegde dienst van het Ministerie van de Vlaamse Overheid mag van rechtswege en met raadgevende stem deelnemen aan alle vergaderingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de commissies.

Art.32 Van elke vergadering van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur of een commissie wordt een verslag opgemaakt dat aan de volgens artikel 31 bevoegde dienst wordt toegezonden. Beslissingen die derden aanbelangen worden als een uittreksel uit het verslag van de vergadering aan hen toegezonden.

Art.33 De geheime stemming is verplichtend wanneer het gaat om de verkiezing van personen voor taken of betrekkingen of indien het gaat om het nemen van beslissingen aangaande één of meerdere personen. Bij staking van stemmen bij geheime stemming wordt het voorstel verworpen.

Art.34 De jaarlijkse ledenbijdrage wordt door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur vastgesteld. De jaarlijkse ledenbijdrage mag 150 € niet overschrijden.

Art.35. Op voorstel van de Raad van Bestuur kunnen vergoedingen voor leden van de Algemene Vergadering of commissies goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. De voorwaarden om deze vergoedingen te bekomen, worden opgenomen in het reglement van inwendige orde.

Art. 36. Voor de wijziging van de huidige statuten of de ontbinding van de vereniging zal de procedure voorzien in de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 02 mei 2002 worden gevolgd.
Ingeval van ontbinding, zal het vermogen, de gegevens uit het stamboek, de zoötechnische kenmerken en prestaties van de fokwaardeschattingen en fokwaardebeoordelingen vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister die bevoegd is voor het landbouwbeleid in Vlaanderen. De Algemene Vergadering zal het vermogen overmaken aan één of meerdere venenigingen welke gelijkaardige doeleinden nastreven.
De zoötechnische gegevens worden binnen de vijf werkdagen overgedragen aan de volgens artikel 31 bevoegde dienst.

Art.37 De wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 02 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, is van toepassing in elk geval dat niet in deze statuten is geregeld.

Art.38. §1/ Een boekjaar valt samen met een kalenderjaar. Ieder jaar, voor 30 april legt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar samen met de begroting voor het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
            §2. De vereniging houdt een boekhouding en maakt haar jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen.

Art.39. De huidige statuten treden, bij ondertekening ervan, in werking.Pied