Bannière

Fokkerijreglement

FOKKERIJREGLEMENT VAN HET BELGISCH STAMBOEK VAN HET MÉRENS PAARD.

Art. 1.

 Dit reglement legt de voorwaarden vast voor de inschrijvingen in het stamboek van het Mérens paard, alsook de normen die gesteld worden voor de selectie der fokdieren.
Het is vastgelegd door de commissie van het stamboek en goedgekeurd door het Ministerie van landbouw , na het advies van de commissie van het stamboek van de Franse rassen der zadelpaarden. 

Art. 2.

Het stamboek van het Mérens paard bevat:

 • Een repertorium van de goedgekeurde hengsten voor de dekdienst in het ras.
 • Een repertorium van de fokmerries  in het ras.
 • Een repertorium van de ingeschreven nakomelingen met de afstamming geboren in België .
 • Een repertorium van de  ingeschreven ingevoerde dieren.
 • Een lijst met de erkende Mérens fokkers.
 • Een lijst van de niet stamboekwaardige paarden.

 

Ter gelegenheid van de periodieke uitgave van het stamboek, worden hier enkel de voorttelende paarden in opgenomen die in de betreffende periode inschrijfwaardige afstammelingen hebben voortgebracht.

Art. 3.

Enkel paarden die ingeschreven zijn in het Belgisch stamboek  van het Mérens paard of in een buitenlands stamboek of register dat officieel erkend is voor het Mérens ras, mogen de naam Mérens paard dragen.

Art. 4.

De lijst met de buitenlandse stamboeken of registers wordt bijgehouden door “les Haras Nationaux” op voorstel van de stamboek  commissie.  Deze is vermeld in bijlage IV van het reglement.

Art. 5.

De inschrijvingen in het stamboek van het Mérens paard gebeuren met de afstammingsgegevens of de gegevens van de invoer.

Art. 6.

Inschrijving met afstammingsgegevens.

1. De producten, in België geboren en die voldoen aan volgende voorwaarden, worden  automatisch ingeschreven.

a) Voortkomend uit een reglementair aangegeven dekking door een erkende hengst.
b) Voortkomend uit reglementair ingeschreven ouders in het Belgisch Mérens stamboek of door de fokcommissie beschouwd wordt als  Mérenspaard.
c) Als de vacht zwart is.
d) Binnen de 15 dagen na de geboorte aangegeven zijn aan het stamboeksecretariaat van het Belgisch Mérensstamboek
e) Waarvan de schets gemaakt is vòòr het spenen door een bevoegd veearts erkend door de Belgische Confederatie van het Paard (B.C.P.).
f) Een naam hebben ontvangen waarvan de eerste letter overeenkomt met de letter van het geboortejaar. ( V 2009; A  in 2010;  B  in 2011 enz.)
g) Ingeschreven en geregistreerd zijn in het stamboek, dat een paspoort en een eigendomsbewijs aflevert en de centrale databank van de paardachtigen geeft een mutatie document af.

De hengst, vader van het veulen moet goedgekeurd zijn voor de dekdienst bij het Mérens paard volgens de voorwaarden vermeld in art. 10 van dit reglement.
De merrie, moeder van het veulen, moet ingeschreven zijn in het stamboek van het Mérens paard of drager zijn van  de Mérens factor.  Ze moet minstens 3 jaar oud zijn bij de dekking en onderworpen zijn aan een DNA bepaling voordat haar eerste veulen ingeschreven wordt.

 

2. Zijn eveneens ingeschreven, aan dezelfde voorwaarden, de producten die in België geboren zijn uit een ingeschreven moeder in het stamboek van het Mérens paard en van een Mérens vader, die ingeschreven is in een buitenlands erkend stamboek of register, dat officieel erkend is als Mérens ras.
3. Onder dezelfde voorwaarden mogen ook alle paarden ingeschreven worden in het buitenland, op grond van een overeenkomst met de bevoegde overheid van dat land.
1. Dieren die geboren zijn vòòr 1981 en die de naam “pony” dragen, mogen indien ze aan de vorige voorwaarden voldoen, als voorouder ingeschreven worden indien de veulens inschrijf waardig zijn en aan de huidige reglementen voldoen.
2. Zullen ook automatisch ingeschreven worden: de veulens waarvan de moeder geselecteerd is als drager van de Mérens factor en die geboren zijn voordat de moeder is ingeschreven, maar uit een erkende hengst voor openbare dekdienst.

Art. 7.

Inschrijving van import dieren.

Ieder Mérens paard dat ingevoerd is in België, zelfs tijdelijk, en ingeschreven is in een register of een stamboek dat officieel erkend is als Mérensras, kan ingeschreven worden in het Belgisch Stamboek van het Mérens paard volgens de volgende voorwaarden:
De eigenaar moet een aanvraag voor inschrijving richten aan het secretariaat van het Belgisch Mérensstamboek vergezeld van het volgende dossier:

 • Een kopie van het buitenlands afstammingsbewijs.
 • Een Nederlandse of Franse vertaling van het document, meer bepaald van het signalement. Het paard moet voorzien zijn van een microchip.
 • Een eigendomsverklaring op erewoord of origineel eigendomsbewijs.
 • Lidgeld betaald hebben met de vastgestelde administratieve bijdrage voor nieuwe leden.

Art. 8.

De stamboek commissie van het Mérens paard.

1). Samenstelling:
De Fokcommissie van het stamboek is voorlopig samengesteld uit max. 5 leden.
Op voorstel van de Voorzitter kunnen aan de commissie experten toegevoegd worden met raadgevende stem.

2). Opdrachten:

De fokcommissie van het Mérens paarden stamboek  is belast met volgende opdrachten:
a)   Voorstellen te doen aan de minister van landbouw voor de goedkeuring van alle wijzigingen aan dit reglement en zijn bijlagen.
b)   Alle voorstellen te formuleren ter verbetering van het ras en zijn waardering.
c)   Uitspraken te doen over bepaalde gevallen die worden voorgelegd door het Ministerie van Landbouw.
d)   Het actueel houden van de lijst der gemachtigde keurders voor fokkerij prijskampen en om de specifieke  regels vast te leggen  van het ras en om de wedstrijdreglementen vast te leggen.
e)   De beoordelingscriteria bepalen voor de lineaire beoordeling van de dieren.
f)   De voorwaarden bepalen van de proeven voor de  voorstelling  aan de keuringscommissie.
g)   De regels bepalen voor de goedkeuring der hengsten en de leden aan te duiden van de keuringscommissie.
h)   Ieder jaar zal de fokcommissie minstens één veulen aanduiden waarvan de DNA controle zal gebeuren als steekproef op de juiste afstamming. ( a rato van 0,4 % van het aantal geboorten)
i)    Ieder kalenderjaar zal er een afstammings controle gebeuren Er zal geloot worden door de gedekte merries een nummer toe te kennen en er één plus één reserve, uit te trekken. Indien blijkt dat deze merrie niet drachtig is zal het volgende getrokken nummer in aanmerking komen. Er kan ook een gerichte controle plaats vinden indien er twijfel zou bestaan dat de opgegeven vader de echte is. Het onderzoek gebeurt door het nemen van een haarstaal en wordt door een door het Ministerie van landbouw en Visserij erkend labo onderzocht.
j)    Op de keuring zal het haarstaal genomen worden, van het door het lot aangeduide veulen, door een aangeduid bestuurslid. Indien het veulen niet op de keuring aanwezig is, moet het gebeuren bij de fokker door de dierenarts die komt om het veulen te chippen en te schetsen. De kosten hiervan zijn ten laste van de eigenaar.
k)   Volgens Art.6.1 is het verplicht een DNA controle uit te voeren op de merrie alvorens het eerste veulen ingeschreven kan worden. De kosten aan deze controle verbonden zijn ten laste van de eigenaar van de merrie, tenzij deze merrie met haar veulen van het jaar op de keuring aanwezig is. Het bestuur behoud zich het recht voor om tijdelijk deze kosten op zich te nemen. In de toekomst zal dit in België strikt worden toegepast. Indien de merrie als veulen reeds gegenotypeerd werd is het vanzelfsprekend later niet meer nodig.
l)    Maatregelen indien het ouderschap niet juist is:

 • Bij betwisting door de eigenaar kan deze op eigen kosten een nieuwe analyse laten doorvoeren ook bij een door het Ministerie erkend labo.
 • Indien de afstamming niet klopt, zal het veulen niet ingeschreven worden.
 • Indien er kwaad opzet werd vastgesteld of vermoed wordt, zal de fokker een sanctie oplopen, door het bestuur van het stamboek voor te stellen en te bevestigen door de Algemene Vergadering .

 Zij mag door de minister van landbouw  geraadpleegd worden betreffende alle vragen in verband met de fokkerij
 van paardachtigen. 

3) Regels voor de werking.

De commissie wordt samengeroepen door de voorzitter of door de meerderheid van de leden. De uitnodiging moet schriftelijk gebeuren minstens 14 dagen voor de vergadering. Om geldig te kunnen stemmen, moet de commissie  minstens door drie leden van de fokcommissie samengesteld zijn. Beslissingen worden genomen door de meerderheid van de aanwezigen. Indien deze beslissingen of  aanbevelingen een openbaar karakter hebben, zijn de stemmingen geheim. De commissie wordt samengeroepen door middel van een schriftelijke of internet uitnodiging van de voorzitter of op vraag van de meerderheid van zijn leden.
Zij kan sommige leden afvaardigen om als afgevaardigde bepaalde opdrachten uit te voeren.

Art. 9.

Jury voor opname van dekhengsten.

De jury voor de hengstenkeuring is op de volgende wijze samengesteld.

- de voorzitter van de Sherpa of zijn vertegenwoordiger
- een vertegenwoordiger van de Franse Stamboekcommissie,
- minimaal 2 Belgische vertegenwoordigers aangewezen door het bestuur.

Art. 10.

Goedkeuring der hengsten.

Om goedgekeurd te worden als dekhengst in de schoot van het stamboek van de Mérens, moeten de kandidaat hengsten vanaf 2003:

 • In het stamboek van het Mérens paard ingeschreven zijn.
 • Een gewettigd identificatiedocument bezitten, het genotype moet bepaald zijn, de inschrijvingskaart moet actueel zijn.
 • De ouderdom van drie jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanbieding aan de keuringscommissie..
 • Hebben deel genomen aan een beproevingswedstrijd zoals bepaald in aanhangsel II en het  totaal aantal punten behaald hebben zoals voorzien in het reglement.
 • Vooraleer aan de commissie voorgesteld te worden moet de afstamming van de hengst  bevestigd zijn aan de hand van een DNA controle op afstamming volgens de voorwaarden in overeenstemming met de reglementering.

Uitzonderlijk mag een kandidaat hengst waarvan door technische omstandigheden de controle van het genotype der ouders niet is kunnen uitgevoerd worden, na een beslissing van de commissie van het stamboek van het Mérens paard, deelnemen aan de wedstrijd proef.

 • Een gunstig advies gekregen hebben van de Keuringscommissie.

Art. 11.

De beoordeling van de dieren door de jury’s tijdens de fokkerij proeven of door de keuringscommissie in het kader van haar bevoegdheden, gebeurt volgens de lineaire beoordeling zoals gedefinieerd in bijlage 5.

Art. 12.
 
De producten van embryotransplantatie kunnen ook ingeschreven worden in het stamboek.
De producten van kunstmatige inseminatie kunnen ingeschreven worden in het stamboek van het Mérens paard.
Geen enkel product dat voortkomt uit de techniek van cloning, mag in het stamboek  van het Mérens paard ingeschreven worden.

Art. 14.

De proeven van de dieren, het indienen van de individuele dossiers, en de erkenning van fokpaarden, kunnen gebeuren tegen betaling ten voordele van de vereniging van het erkend ras, volgens een barema dat ieder jaar door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.

Bijlage 2.

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD PROEF VOOR HENGSTEN VAN HET MÉRENS RAS.

Art. I.

De wedstrijd proef heeft tot doel de bereidwilligheid, de voorwaartse stuwing en de veelzijdigheid van de kandidaat hengsten aan te tonen. Het is een van de zootechnische referenties in het vooruitzicht van de proef door de keuringscommissie.  Deze proef wordt georganiseerd door de SHERPA – Frankrijk en staat open voor de hengsten ingeschreven  in het stud-book van het Mérenspaard

Art. II.

Eén of meer wedstrijden zijn jaarlijks georganiseerd op plaatsen en tijdstippen bepaald door de commissie van het stud-book.

De eigenaars van hengsten, die gestationeerd zijn in het buitenland, dienen een maand voor de wedstrijddatum waaraan ze wensen deel te nemen, in te schrijven, zoals in bovenvermeld paragraaf aangegeven is. Enkel die inschrijvingen zullen aanvaard worden van de hengsten waarvan de eigenaar de voorzitter van het Franse stud-book en de voorzitter van de keuringscommissie van het land van geboorte ingelicht heeft en waar er een officieel register wordt bijgehouden van het Mérens paard.

Art. III.

De wedstrijd wordt gekeurd door de nationale keuringscommissie van de Mérens hengsten, die als volgt samengesteld is:

- drie fokkers en gebruikers die jaarlijks door de raad van bestuur van de “Association Française Hippique d’ Elevage de la Race Pyrenéenne Ariégeoise” genaamd Mérens (SHERPA  Mérens) aangeduid worden waaronder de voorzitter van de commissie.

- een vertegenwoordiger van de “Haras Nationaux” die aangeduid is door de Directeur generaal die het secretariaat waarneemt.

De commissie mag zich laten bijstaan door experten voor de beoordeling van de werkproeven.

Art. IV.

De wedstrijd staat open voor hengsten vanaf 3 jaar en ouder die ingeschreven zijn in het stud-book van het Mérens paard en voorzien van een begeleidingsdocument dat gewettigd is door de “Haras Nationaux”. Hun inschrijvingsbewijs moet actueel zijn.

De afstamming moet gecontroleerd geweest zijn en bevestigd zijn vòòr de wedstrijd, in overeenstemming met art. 10 van het reglement van het stud-book.

Ze worden onderverdeeld in twee groepen:

  • hengsten van 3 jaar,
  • hengsten van 4 jaar en ouder.

 

Een kandidaat dekhengst mag slechts op vier wedstrijden ter keuring voorgesteld worden, waarna de proeven voltooid zijn. Hij kan in hetzelfde jaar slechts  in één land aan deze proeven deelnemen.

Art. V.

De nationale wedstrijden die ingericht worden voor de Mérens hengsten, hebben tot doel de houding en de geschiktheid onder het zadel te beoordelen en te evalueren voor de wedstrijd keuringen der hengsten.  Zij kunnen bepalend zijn voor de toelating van de wedstrijd proef voor hengsten volgens de specifieke  regels  van elk land of enkel dienen voor de eigenaars van de betrokken paarden.
Om zich te oriënteren naar een evaluatie van de bekwaamheid en de vorm, zijn deze proeven facultatief voor de hengsten van
2 jaar:                            evaluatie van het model met een positieve benadering.
3 jaar en ouder:              evaluatie van het model volgens de lineaire beoordeling
evaluatie van de geschiktheid onder het zadel.

 

Ter gelegenheid van de “evaluatie” keuringen die hierboven bepaald werden, kunnen bonificatie punten door de jury toegekend worden aan de hengsten in schijven van 0,5 punten in functie van de behaalde nota’s:

  • op 2 jarige leeftijd: van 0,5 tot 2,5 punten maximum.
  • op 3 jarige leeftijd: van 0,5 tot 3,5 punten maximum.

De punten die behaald werden bij een “evaluatie” proef, kunnen eventueel gecumuleerd worden en kunnen toegevoegd worden aan het totaal dat behaald werd op de wedstrijd proeven van de hengsten. De hengsten ouder dan 4 jaar, kunnen niet genieten van bonificatie punten.

Art. VI : Verschillende controles.

- De identiteit van ieder paard zal vóór iedere wedstrijd gecontroleerd worden.
- Alle paarden moeten in goede fysische toestand en goede gezondheid voorgebracht worden. Paarden die hieraan niet voldoen zullen door de voorzitter van de jury uitgesloten worden.
- De bepalingen van het reglement van fokkerij wedstrijden georganiseerd door de “Haras Nationaux” zullen toegepast worden betreffende de controles op de geneesmiddelen.  Meer bepaald het art. 16, dat voorschrijft: “ om deel te nemen aan deze fokkerij wedstrijden mag een paardachtige in zijn weefsels geen vloeistoffen of afscheidingsstoffen bevatten noch een verboden substantie of een gemetaboliseerde vorm hiervan.
- Dieren die onder geneeskundige behandeling zijn of in een wachtperiode, kunnen bijgevolg niet voorgesteld worden.
- De voorzitter van de jury kan door lottrekking of door een gerichte keuze een of meerdere deelnemers aan de wedstrijd, aanduiden om een controle op de aanwezigheid van  geneesmiddelen te doen. 

Art. VII : Modaliteiten voor de wedstrijd keuring.

De prijskamp bestaat uit vier gebruiksproeven op 10 punten en met een gelijk coëfficiënt.

   • Voorstelling  onder het zadel ( 5 punten)

De kandidaat hengst wordt individueel voorgesteld onder het zadel op de drie gangen in een manege of een piste van 20 op 40 m minimum. Het verloop van de voorstelling is verduidelijkt in de bijlage. De strafpunten zijn speciaal voor de gangen, de reactie op bevelen, het evenwicht en de gehoorzaamheid op de hulpen.

   • Voorstelling aan de lijn ( 5 punten)

De kandidaat hengst wordt voorgesteld aan de lijn, in een cirkel in de drie gangen en aan de linker en de rechterhand. De strafpunten worden toegekend voor de bereidwilligheid en de beweeglijkheid. De galop is facultatief voor de 3 jarigen.

   • De aangespannen dressuurproef ( 5 punten)     

De kandidaat hengst zal op een terrein van ongeveer 40 op 80 m een eenvoudige aangespannen proef rijden. De tekst hiervoor is vermeld in bijlage 3. De strafpunten worden voornamelijk gegeven op de onderwerping, de regelmatigheid van de gangen en de overgangen.

   • Proef onder het zadel buiten ( 5 punten). 

De kandidaat hengst moet op een afwisselend terrein een parcours lopen in galop op een afstand van ongeveer 1000 m. zonder tijdslimiet met 7 natuurlijke hindernissen. De aard en de waardering van de hindernissen zijn bepaald in bijlage 4. Door het weigeren van hindernissen zullen ze strafpunten van de jury oplopen, tot zelfs de uitsluiting voor gevolg hebbend. Er kunnen strafpunten gegeven worden op het ritme, de regelmaat, de eerlijkheid, het evenwicht en de behendigheid.

De kandidaat hengsten die één van deze proeven niet afgewerkt hebben, zijn uitgesloten alsook degene die te weinig punten behaalden.

Art. VIII : Goedkeuring der hengsten.

Om voorgesteld te worden aan de keuringscommissie, moet de kandidaat hengst een minimum totaal punten behaald hebben van:
135 punten op 3 jaar
145 punten op 4 jaar en ouder.

De kandidaat hengst wordt gekeurd in de hand, vierkant en in profiel, daarna op stap en in draf  in een driehoekige piste, teneinde zijn bouw, zijn beenwerk en zijn rastype te kunnen beoordelen.

De kandidaat moet voldoende punten bekomen voor zijn bouw bij de  keuring volgens het in voege zijnde puntensysteem. De proef is beslissend, de hengst die een onvoldoende beoordeling krijgt, kan geen goedkeuring bekomen voor de openbare dekdienst.

Op het einde van de proef voor de bouw, wordt de hengst ofwel goedgekeurd ofwel uitgesteld.
Deze beslissing van goedkeuring of uitstel geldt in ieder land dat door het franse stud-book erkend is voor het Mérens paard, in toepassing van art. 4 van het stud-book.
De commissie kan haar  beslissing uitstellen en vragen dat men de hengst op een later tijdstip  die zij kiest, laat beoordelen.  In deze veronderstelling zal de hengst niet opnieuw de gebruiksproeven moeten afleggen.

Enkel de hengsten die goedgekeurd zijn, mogen aangenomen worden voor de openbare dekdienst.

Op advies van de commissie van het stud-book kunnen hengsten die houder zijn van een bevestigde sportieve prestatie, onmiddellijk door de keuringscommissie beoordeeld worden.  De officiële  uitslag van de prestatie moet aan de voorzitter van de commissie van het stud-book over gemaakt worden met een aanvraag om door de commissie gekeurd te worden.

De goedkeuring van een hengst zal bekrachtigd worden door het aanbrengen van een specifieke vermelding en een stempel op zijn begeleidingsdocument.

 Bijlage 3.

WERKWIJZE VOOR HET INSCHRIJVEN VAN MERRIES MET DE KWALITEIT FACTOR MÉRENS

De merrieveulens of de merries die kandidaat zijn om ingeschreven te worden met de factor Mérens, moeten voorgesteld worden op een plaats en datum die voorgeschreven wordt door de nationale keuringscommissie. Hun evaluatie zal beoordeeld worden volgens de regels van beoordelen van driejarige dieren die deelnemen aan een zadelproef.

Het reglement van de zadelproeven voor driejarigen zal op alle punten toegepast worden.

Dieren die in aanmerking komen.

Mogen ingeschreven worden als zijnde factor Mérens:
De merries met de benaming “pony”, “zadelpaard”, met een vastgestelde afstamming of merries zonder vastgestelde afstamming, maar met een identificatie bewijs.
Merries met een onbekende afstamming maar met een identificatiedocument.

Procedure van inschrijving.

  • de eigenaar moet een maand te voren een aanvraag indienen bij de voorzitter van de commissie van het franse stud-book van het Mérens paard  voor de inschrijving.
  • De merries moeten minstens drie jaar oud zijn en moeten onder het zadel worden voorgesteld. Zij moeten een gunstig advies krijgen van de keuringscommissie.

 

Voorstelling.

 • de proef wordt individueel  onder het zadel gereden volgens een overgenomen tekst die is vastgesteld door de commissie en beschikbaar is bij de “Haras de Tarbes” of bij de ras vereniging.
 • Vervolgens zullen de paarden geëvalueerd worden volgens de lineaire keuring die in gebruik is bij het Mérens paard.
 • Om de kwalificatie Mérens factor te bekomen, moet de merrie een gemiddelde globaal score behalen (algemene indruk, type, model, nota’s voor de gangen, de algemene houding onder het zadel) die hoger ligt of gelijk is aan zes op een totaal van tien en voor het type een cijfer van minstens zeven op tien.

 

De veulens van de  merries die de kwalificatie Mérens factor behalen, kunnen ingeschreven worden in het stud-book, terwijl zij zelf nooit de benaming Mérens ras zullen bezitten.

Een merrieveulen of merrie kan slechts één maal in haar leven de proef voor het behalen van factor Mérens afleggen.

De testen van de dieren door de nationale keuringscommissie zijn te betalen volgens het barema dat ieder jaar  vastgelegd wordt door de vereniging van het erkende ras.

 

Bijlage 4.

LIJST VAN DE LANDEN DIE OFFICIEEL EEN REGSITER OF STUD-BOOK BIJHOUDEN VAN HET MÉRENS PAARDENRAS EN DE BENAMING VAN DE INSTELLING DIE DIT REGISTER BIJHOUDT

 • Italië:

 Associazione Provinciale Allevatori de Cunéo Via Torre CUNEO

 • Nederland:

Mérens Stamboek Nederland.

Bijlage  5.

BEPALING VAN DE EIGENSCHAPPEN EN DE CRITERIA OM DE EVALUATIE TE MAKEN VOOR DE PUNTEN VERDELING VOOR HET MÉRENS PAARD.

Doelstelling:

Dit wordt weergegeven door een perfecte kennis van de bloedlijnen, de afstamming en betreffende het paard zelf, door het voortdurend zoeken naar compromissen die betrekking hebben op de volgende eigenschappen nl. rusticiteit, vruchtbaarheid, de natuurlijke kwaliteiten, gehoorzaamheid en de geschiktheid voor de ruiterij.
Het laatste punt veronderstelt een aangepaste bouw, de noodzakelijke elegantie, voornaamheid, vlotte en evenwichtige bewegingen en een onmisbare beweeglijkheid.
Bij wijze van proef is in 1996 de puntenschaal bepaald geweest voor het Mérens paard om een nauwkeurige en gedetailleerde  beschrijving te geven zowel voor het model als voor zijn gangen en bij gelegenheid zijn bekwaamheid onder het zadel.
De puntenschaal is dus een evaluatie van een ontledende methode van het paard.  Zij  onderscheidt zich van de globale methode die men ook synthetisch noemt en die traditioneel gebruikt wordt.
Op termijn moet de bestudering  van de gegevens van een individu en de individuele prestaties van de afstammelingen  of van aanverwanten, er toe leiden een kwalificatie te maken door een of meerdere analoge gegevens en door de “BLUB” vastgesteld bij andere rassen.
Met dit doel is er een data bank opgezet die voortdurend het geheel van de beoordeelde criteria registreert.
Buiten dit aspect om de verzamelde informatie te waarderen met de selectie als doel, is het puntensysteem dat bij de Mérens toegepast wordt, opgevat om bij te dragen aan de globale beoordeling  der paarden en voor hun vergelijking ter gelegenheid van de fokwedstrijden.

Algemene principes.

De genetische verbetering, dat een lang en veeleisend werk is, legt een grote gestrengheid op in de keuze van de toekomstige fokdieren.
Deze methode van beoordelen is aangepast aan de natuur van de geëvalueerde dieren in functie van de doelstelling van de gevolgde selectie.  Zij behelst de volgende evaluatie:

  • De bouw en de natuurlijke gangen van de merries met veulen.
  • De bouw en de gangen onder het zadel van de producten van 3 jaar.
  • De bouw en de natuurlijke bekwaamheden en in het gebruik van de kandidaat dekhengsten .

De verschillende te beoordelen criteria voor ieder dier, dat tussen 0 en 10 punten gaat, kan onderworpen worden aan een afweging in functie van de bijdrage van het dier ten opzichte van de tot doel gestelde selectie. Zij dragen bij tot het tot stand brengen van een globaal cijfer.
Dit globaal cijfer laat toe om zo een klassement op te maken van de dieren in de fokwedstrijden en van ze onderling te vergelijken van de ene generatie tot de andere.

Criteria van de evaluatie.

Merries met veulen:
Worden beoordeeld: het type, de algemene indruk, de bewegingen in stap en in draf en de bouw, deze dragen
in gelijke mate bij voor de globale  beoordeling van  de merrie.
De bouw is gedetailleerd door de beoordeling van 14 parameters ( hoofd, hals, schoft, diepte enz.)

3 jarigen onder het zadel
Worden beoordeeld: het type, de algemene indruk, de gedetailleerde  bouw door de beoordeling van 14 verschillende parameters zoals voor de gevolgde merries.  De bewegingen in stap, in draf en in galop, met verschillende criteria in verband met het gedrag onder het zadel.

De bewegingen vormen  het onderwerp van een afweging, teneinde de beste te bevoordelen, vermits het hier om één van de belangrijkste aspecten gaat van de selectie.

Keurmeesterkorps.

Om een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling te bekomen van de dieren, en een objectieve vergelijking te krijgen, is er een titularis keurmeester korps opgericht genaamd “referentie korps”. Er is een titularis korps en een aspiranten of stagiair korps.
Om geldig opgenomen te worden in de permanente data base van de evaluatie, moeten de punten gegeven worden door een jury waarin minstens één referentie jury lid aanwezig is.Het geheel van de beslissing maakt deel uit van een geactualiseerde nauwkeurige beoordeling aan het einde van het fokseizoen.  Deze  is te raadplegen op de zetel van SHERPA France.

Bijlage:

Lichaamsdeel

 

Eigenschappen

Schofthoogte

Gemiddelde hoogte voor volwassen hengst 1.49 m, voor een merrie 1.45 m

Kleur

Het haarkleed is zwart.
Iets stekelhaar in de flanken is gewenst.
Rosachtige schakelingen zijn volgens het seizoen waarneembaar.
De veulens kunnen in drie verschillende kleuren geboren worden: zwart, zilver- grijs en koffie met melk. Dit veulenhaar verdwijnt bij het spenen
.

Pels

De pels is fijn en zijdeachtig.

Manen

De manen zijn overvloedig en dichtbegroeid en stug bij het aanvoelen, soms gegolfd.
De manenkam mag enkel (aanbevolen) zijn of dubbel.

Hoofd

Vol uitdrukking en voornaam.

Voorhoofd

Plat en breed.

Neusbeen

Recht en iets afgestompte neus.

Oren

Tamelijk kort, goed behaarde binnenzijde en goed gedragen.

Ogen

Goed uitkomend, zeer levendig en zacht. Lichte wenkbrauwbogen.

Hals

Lang, goed gericht. Lichte aanhechting van het hoofd.

Borst

Goed open.

Schouder

Lang, tamelijk schuin.

Schoft

Vrij goed uitgesproken en verlangt naar achter.

Rug

Breed en sterk.

Lenden

Goed aangehecht. Breed gespierd.

Achterhand

Lang en goed georiënteerd.

Flanken

Vol en laag.

Ledematen

Sterke benen. Stevige gewrichten en goed uitgesproken.
Voorste ledematen: bovenbeen goed gespierd.
Achterste ledematen: de bilspier lang en aangrijpend.

Voeten

De hoorn met zwart en hard zijn.

Gangen

Zo ruim mogelijke stap en goede voorwaartse bewegingen der achterbenen.

Algemeen voorkoen

Kompact, sterk, kort geleed, gewillig en edel.

 

 

 

 

 

Pied