Bannière

Reglement

Reglement van inwendige orde

 

HOOFDSTUK I: DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING

1. Met het oog op de verbetering van de Mérens heeft de vereniging als taak:

            1.1. Het houden van het stamboek: enkel de door de vereniging erkende en gecertificeerde stamboek documenten zijn officieel.
            1.2. Het uitvoeren van zoötechnische controles alsmede het verzamelen en het verspreiden van de daaruit voortvloeiende gegevens.
            1.3. De organisatie van de keuringen voor fok-en gebruiksdieren zoals nader   omschreven in het “Keuringsreglement”.
            1.4. Het inrichten van modelprijskampen en eventueel sportwedstrijden.
            1.5. De belangen verdediging van de Mérens fokkerij en zijn fokkers.
            1.6. Het uitwerken en uitvoeren van fokprogramma’s.
            1.7. Kontakten onderhouden met het moeder stamboek en de stamboeken der           omliggende landen.
            1.8. Het bestrijden van fraude en onregelmatigheden in de fokkerij met alle toegestane            wettelijke middelen.
            1.9.Het geven van voorlichting aan leden en andere geïnteresseerden over herkomst,   gebruik, fokkerij en onderhoud.
            1.10. Het verzorgen van publiciteit in de meest uitgebreide zin, zoals door middel van brochures, artikelen in tijdschriften, presentaties op beurzen.
            1.11. Het bemiddelen bij koop en verkoop.

Zij mag tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij is opgericht.

2. In het kader van de aanmoediging en de vervolmaking van de fokkerij van de Mérens mag de vereniging:

            2.1. De vorming en de voorlichting van de leden organiseren of eraan medewerken.

            2.2. Elke schikking treffen die van aard is om de fokkerij van te bevorderen of om      afzetmogelijkheden te scheppen voor de in het Stamboek ingeschreven paarden.

            2.3. Zijn leden vertegenwoordigen in nationale of internationale organisaties.

            2.4. Medewerken aan het behoud en eventueel de uitbating van de beste fokkernen..

3. Misbruiken en fraudes.

De vereniging heeft als taak het opsporen en bestraffen van misbruiken en daden die van aard zijn om te schaden aan de belangen van de vereniging.

 

4. Binnen de perken van zijn bevoegdheden en zijn financiële mogelijkheden zal de vereniging elke, haar door de bevoegde dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap toevertrouwde, opdracht aanvaarden.

 

HOOFDSTUK 2: DE LEDEN

1. Toetreding – Lidgelden.
Elkeen die een aanvraag richt tot de Raad van bestuur en zich kwijt van zijn eventueel toetredingsrecht en het jaarlijks lidgeld betaalt wordt door de Raad van Bestuur aanvaard als toegetreden lid van de vereniging.
De aanvraag tot toetreding zal worden ingediend door middel van een formulier samenvattend de plichten en de rechten van de leden.
De leden moeten bovendien jaarlijks voor 31 januari het door de Algemene Vergadering vastgestelde lidgeld betalen.

2. Samenstelling van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van de vereniging.

3. Stemrecht.

            3.1. De Algemene Vergadering.
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht in de Algemene vergadering van de vereniging. Doch zijn slechts na twee jaar verkiesbaar als bestuurder mits te voldoen aan de voorwaarden in de statuten Hoofst. II Art. 5.1.
            In geval van belemmering mag een effectief lid zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits het houder is van een geschreven volmacht. Een effectief lid mag slechts één enkel ander effectief lid vertegenwoordigen.
 Een toegetreden lid kan slechts na twee jaar lidmaatschap kandidaat zijn om effectief lid te worden.
 De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende, of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als “toegetreden leden”.

            3.2. Elk voorstel, ondertekend door een aantal leden gelijk aan één twintigste deel van            het op de laatste jaarlijkse lijst voorkomende aantal, moet op de dagorde worden         geplaatst. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de effectieve leden     ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter             van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan   kunnen in geen geval behandeld worden.

 

4. Mandaten.
De Algemene Vergadering stelt, in functie van de ministeriële richtlijnen aan de Raad van Bestuur de kandidaturen voor met betrekking tot de functies van officiële juryleden.
De andere mandaten vallen onder de bevoegdheid voor de Raad van Bestuur.
Elk lid dat de aan voorwaarden, die hem toelieten één of meerdere mandaten in de schoot van de Raad van Bestuur te bekomen, niet meer voldoet is automatisch ontslagnemend. Dit lid wordt volgens het geval op de eerstvolgende vergadering van de vereniging belast met de toekenning van (het) (de) manda(a)t(en), tot het einde van het mandaat vervangen.

 

5. Diskwalificatie en uitsluiting.
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten mogen de leden die zich niet schikken naar de administratieve en technische reglementen  of op grond van een ernstig vergrijp vermeld in het voornoemde artikel van de statuten worden gediskwalificeerd of eventueel uitgesloten.

Alvorens maatregelen te treffen in verband met diskwalificatie of uitsluiting moet de Raad van Bestuur het betrokken lid uitnodigen om zijn verweer middelen voor te stellen.

            5.1. De diskwalificatie bestaat in een tijdelijke opheffing van de deelnemingsrechten     van ofwel het lid ofwel de paarden van een lid aan de activiteiten georganiseerd door       het Stamboek.
De diskwalificatie van een lid beoogt het onttrekken van één of meerdere diensten aan de fokkerij van het lid, uitgezonderd de inschrijving van veulens.
De diskwalificatie van een paard ontzegt aan het paard het deelnemingsrecht aan één of meerdere selectieactiviteiten. Het gediskwalificeerde paard behoudt zijn identiteit en zijn       stamboek documenten.
De diskwalificatie wordt door de Algemene Ledenvergadering bij absolute meerderheid van stemmen uitgesproken. Ze mag niet langer dan 5 jaar bedragen.

            5.2. De uitsluiting van een lid mag gepaard gaan met de diskwalificatie van de dieren.

 

HOOFSTUK 3: RAAD VAN BESTUUR

1. Het aantal rechtstreeks verkozen bestuurders wordt vastgesteld op minimum 3.
De bestuurder die de hoedanigheid van effectief lid niet meer bezit, is automatisch ontslagnemend.
Elke bestuurder die ontslagnemend is voor het einde van zijn mandaat wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering vervangen door een ander lid dat het mandaat beëindigt.
De kandidatuur voor de betrekking van bestuurder moet geschieden door middel van een aangetekende brief gericht aan de Voorzitter en verstuurd 10 dagen voor de Algemene Vergadering.

2. De Raad van Bestuur wordt door middel van een eenvoudig schrijven van de Voorzitter samengeroepen. Dit dient te geschieden ten minste 8 dagen voor de datum van de vergadering.

3. De vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur worden door de Voorzitter voorgezeten.

4. In principe handelen enkel de voorzitter en de bijzonder gemandateerde leden in naam van de raad van Bestuur. Enkel de voorzitter heeft gezag ten aanzien van de secretaris.

 

5. Bevoegdheden.

De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het maatschappelijke beheer. Zo is de Raad van bestuur onder andere gemachtigd om betalingen te eisen of te geven; elk roerend en onroerend goed in bewaring te geven of te nemen; elk roerend en onroerend goed te verwerven, ruilen of vervreemden (eventueel: zowel kosteloos als ten bezwarende titel), ze ook te huren of te verhuren zelfs voor meer dan negen jaar; elke rijks- of privé-toelage of bijdrage, legaat of gift te aanvaarden en te ontvangen; het verstrekken en afsluiten van alle contracten, overeenkomsten en aannemingen; het aangaan van leningen met of zonder waarborg; het verstrekken en aanvaarden van alle vervangingen en borgstellingen het hypothekeren (eventueel met vermelding van de inbeslagname van de onroerende goederen) van de onroerende goederen die aan de vereniging toebehoren; het nagaan en uitvoeren van leningen en voorschotten; het afzien van alle rechten, zowel zakelijke als voortvloeiend uit verplichtingen en van zakelijke of persoonlijke borgtochten; voor of na betaling opheffing te verlenen van elke bevoorrechte inschrijving of hypotheek, overschrijving, beslag of andere
Belemmeringen; voor het gerecht te verschijnen als eiser of verweerder, elk vonnis te volstrekken of de uitvoering ervan te vorderen; tot een vergelijk komen, schikkingen treffen.

6. De raad van bestuur handelt als college. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van die hem vervangt doorslaggevend.
Om de vier jaar worden de helft van de mandaten vernieuwd.De eerste vernieuwing gebeurt twee jaar na de verkiezing van het eerste bestuur. De helft van het bestuur moet aftreden en kan zich herkiesbaar stellen. De voorzitter kan niet samen met de onder- voorzitter herkiesbaar zijn. Het mandaat van ondervoorzitter hoort bij de eerste groep mandaten die te herverkiezen is.

7. Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden zich niet aanmatigen besluiten te kunnen nemen of van enige machtiging blijk te geven.
           

HOOFDSTUK 4: Functies der bestuurders

1.  De voorzitter.
De voorzitter vertegenwoordigt: “ Het Belgisch Mérens stamboek” vzw in alle handelingen van het burgerlijke leven. Hij ondertekent samen met de secretaris of de schatbewaarder alle stukken die daartoe werden aangeduid door de raad van bestuur. Hij waakt over de uitvoering van de statuten, het huishoudelijke reglement, keuringsreglement en het reglement van de stamboekhouding en de beslissingen genomen door de algemene vergadering en de raad van bestuur.

2. De secretaris.
De Raad van Bestuur duidt aan of erkent onder of buiten zijn leden een secretaris. Als de secretaris wordt genomen buiten zijn leden, heeft hij of zij geen stemrecht en het mandaat is ten allen tijde opzegbaar. De secretaris is belast met de administratie van het dagdagelijks bestuur en voert de opdrachten uit die de raad van bestuur hem in dit verband toevertrouwt.
De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur, de commissies en de Algemene vergadering doch is enkel stemgerechtigd indien hij bestuurder is.
Hij stelt de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering op, die hij samen met de voorzitter ondertekent.
Hij bezorgt een kopij van deze verslagen aan de bestuurders en aan de ambtenaar van de bevoegde dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Hij houdt op de maatschappelijke zetel een register van de leden bij, overeenkomstig art. 10 van de wet van 27 juni 1921.

3.De schatbewaarder.
De raad van Bestuur duidt aan of erkent onder zijn leden een schatbewaarder en hij is belast met de financiële administratie en voert de opdracht uit die de raad van bestuur hem in dit verband toevertrouwt. De schatbewaarder is bevoegd tot het doen van betaling tot 250€.  Hogere bedragen dienen door de bestuursvergadering toegestaan te worden.

4. De bestuurders
1. Binnen het bestuur worden de overige taken in onderling overleg verdeeld of gedelegeerd aan zonodig daarvoor op te richten commissies waarin minimaal één bestuurslid zitting heeft.

2.Het inrichten en bijhouden van een verkooplijst waarin de volgende gegevens worden vastgelegd: naam van het paard, namen van vader en moeder, leeftijd, geslacht, stokmaat, foto van het paard en de naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar.

3.Promotie activiteiten en -artikelen en voorraad en het beheer hiervan.

4.Het onderhouden van contacten met de Franse organisaties en overheid zoals; SHERPA, SIRE, handelsorganisaties, ministeries en ambassades, Haras, fokkers, fokkersverenigingen en zusterorganisaties.

5. Het onderhouden van contacten met de Belgische en Regionale organisaties en overheid.

6.Het doen verschijnen van een tijdschrift. De redactie heeft het recht ingezonden kopij zonder opgaaf van redenen te weigeren.

7. Het inrichten van stands op beurzen, manifestaties e.d. en het vertegenwoordigen van de vereniging op evenementen waar dit wenselijk wordt geacht.

8. Het vertalen van met name Franse inkomende en uitgaande stukken ten behoeve van de vereniging.

5. De stamboeksecretaris
Een stamboeksecretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden en verwerken van de stamboekgegevens.

 

HOOFDSTUK 5:: Stamboek en keuringsreglement

In een “keuringsreglement” en een “reglement stamboek van het Franse Mérenspaard” worden regels gesteld met betrekking tot het houden van keuringen en het inrichten en bijhouden van een stamboek.

1. In het stamboek van de vereniging mogen slechts dieren worden ingeschreven, welke in overeenstemming zijn met de in lid 1 van dit artikel genoemde reglementen.

2. Website.

 

Paarden kunnen op de website van de vereniging te koop aangeboden worden onder de volgende voorwaarden:

    1. als fokker indien men lid is, de paarden moeten ingeschreven zijn in het Stamboek van het Mérens paard en jaarlijks 50 € betaalt.  Het aantal te koop aangeboden paarden is onbeperkt.
    2. Als particulier indien men lid is, de paarden moeten ingeschreven zijn in het Stamboek van het Mérens paard maar zonder te betalen. Het aantal te koop aangeboden paarden is slechts 2 per jaar.
    3. Links

Een lid kan op de website van de vereniging een link laten aanbrengen naar zijn eigen site indien hij dat wenst.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele verborgen anatomische onzichtbare gebreken der verkochte dieren.

3. Dekhengsten.

 

Om stamboek veulens te kunnen verwekken, zal de vereniging jaarlijks de in haat stamboek ingeschreven hengsten onderwerpen aan een keuring voor dekking van merries. De goedgekeurde dekhengsten moeten jaarlijks op een manifestatie gepresenteerd worden ofwel moet de eigenaar jaarlijks een attest voorleggen van een erkend dierenarts om de gezondheid van de hengst te bevestigen.

 

Pied